پست های ارسال شده در بهمن سال 1391

... زیبایی

شب استو سیطره افکار آزاد اینک نوبت خامشیه چشمان است اما این فکر لعنتی را به کجا بیاویزم... ------------------------------------------- خسته ام خسته دستهایم بسته مسیر ناهموار سوسویی پیدا نیست به ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 41 بازدید