تشکر...

تقدیم به پابه پا بی انکه ببینمش می دانم صبوراست!

اصحاب کهف

ستاره ام افول کرده بود

بیش از اینها

طالعم چنین می گفت

وارث خوابهای سیاه وسفید

در صبوری فاصله ها لحظه می پیمود

بیدار شدم وقتی

عشق

قرنها پیش مرده بود!

(تشکر از استادم که همیشه به من راه را نشان می دهند)

/ 1 نظر / 8 بازدید
یه بوس کوچولو

عشق؟!!!!!!! هه [شیطان] گاهی باید سکوت کرد شاید خدا حرفی واسه گفتن داشته باشه ...