عاقبت...

سرعت زیاد۵٠ ، ۶٠، ٧٠، زیادتر ١٠٠، ١۵٠ داره بیشتر میشه

دیگه نمی تونم چراغارو ببینم

آقا کمی یواشتر

من کارمو بلدم ناراحتی سوار نمی شدی

الان که نمی شه پیاده شد

پس ساکت بشین

١٧٠

در حال پرواز و ...

اینجا سرپیچه

٢تاتون بره جلوتر به ماشینای دیگه علامت بده

الان نیروی کمکی هم میرسه

به سختی نفس می کشم...

یکی بیاد این باطریرو قطع کنه

الان ماشین آتیش می گیره

بیا اینجا یکیشون زندست داره نفس می کشه

گیر کرده برو کمک بیار

نگران نباش ما اینجاییم الان درتون میاریم

پس کجایی بدو

خوابم مییاد

تو نباید بخوابی به من گوش کن

بدو، دیگه نفس نمی کشه دستگاه شوک آمادست

شارژ ١، ٢، ٣...

.

.

.

/ 2 نظر / 8 بازدید
مریم

هنوز زنده ای...؟

رضا

این همون اتفاقی بود که تعریف کردی؟