پا به پا

همه جا با تو هستم پا به پای تو

... زیبایی

شب استو سیطره افکار آزاد اینک نوبت خامشیه چشمان است اما این فکر لعنتی را به کجا بیاویزم... ------------------------------------------- خسته ام خسته دستهایم بسته مسیر ناهموار سوسویی پیدا نیست به ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 41 بازدید
آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
2 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
5 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
6 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
8 پست
شهریور 89
7 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
7 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
7 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
5 پست
آذر 87
6 پست
عکس
23 پست
تبریک
14 پست
شعر
50 پست
نکته
18 پست
آموزشی
1 پست
اطلاعیه
6 پست
احوال
2 پست
دل_نگار
20 پست
خبر
2 پست
طنز
2 پست
گزارش
2 پست
خاطره
7 پست
سفرنامه
2 پست
مناجات
5 پست
داستان
5 پست
نقد
4 پست